KONKURS ZA UPIS – 2018/2019

Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ Beograd
FAKULTET PRIMENјENIH NAUKA U NIŠU
Broj: 025/18
19.03.2018. godine
Niš

Konkurs za upis studenata na studijske programe za koje se traži dozvola za rad – planski dokument

UNIVERZITET "UNION-NIKOLA TESLA" BEOGRAD
FAKULTET PRIMENјENIH NAUKA U NIŠU

U skladu sa zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl.Glasnik RS br.88/17) i odredbama Statuta Fakulteta primenjenih naka u Nišu, Univerzitet "Union - Nikola Tesla" Beograd, raspisuje

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu
osnovnih akademskih studija za školsku 2018/2019. godinu

Na Fakultet primenjenih nauka u Nišu se može upisati sledeći broj studenata koji sami plaćaju školarinu:

STUDIJSKI PROGRAM BROJ STUDENATA ŠKOLARINA
DRUMSKI SAOBRAĆAJ 40 75.000
POSLOVNA INFORMATIČKA EKONOMIJA 30 75.000
SAVREMENE TEHNOLOGIJE HRANE 40 75.000
PRIMENJENA EKOLOGIJA 20 75.000
NOVI IZVORI ENERGIJE 20 75.000

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.
Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit iz jednog predmeta za koji se izjasne prilikom prijave na konkurs, za odgovarajući studijski program, i to:

Savremene tehnologije hrane i Primenjena ekologija Drumski saobracaj i Novi izvori energije Poslovna informatička ekonomija
Matematika Matematika Matematika
Fizika Fizika Informatika
Biologija Elektrotehnika Osnovi ekonomije
Hemija Mašinski elementi Poslovna ekonomija
Mikrobiologija Materijali Monetarna ekonomija
Biohemija Mehanika Marketing
Ekologija i zaštita životne sredine Termodinamika Bankarsko poslovanje

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlјa se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i opštem uspehu postignutom u srednjoj školi. Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima pomnožen sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se na dve decimale.
Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.
Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu posebno za svaki studijski program.

Kandidat može biti upisan ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis, koji je određen ovim konkursom.
Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen konkursom može podneti prigovor dekanu u roku od 24 časa od objavlјivanja jedinstvene rang liste.
Dekan donosi odluku po prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora. Kandidat može izjaviti žalbu Savetu Fakulteta u roku od 24 časa od prijema odluke. Savet rešava po žalbi u roku od dva dana od dana njenog prijema.
Nakon odlučivanja po prispelim prigovorma, odnosno žalbama, utvrđuje se i objavlјuje konačna rang lista.
Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predviđenom roku, upisaće se umesto njega sledeći kandidat prema konačnoj rang listi.
Školarina za upis studenata u prvu godinu studija iznosi 75.000,00 dinara (u cenu nisu uključeni troškovi overe semestra, udžbenika, osiguranja, prakse i prijave ispita u iznosu od 75.000,00 dinara.

Upisni rokovi:

Upisni rokovi:
Prvi upisni rok od 25. 06. do 20. 07. 2018. god.

 • Prijavlјivanje kandidata od 25.06. do 07.07.2018. god.,
 • Polaganje prijemnog ospita 10.07.2018. u 10 časova,
 • Objavlјivanje preliminarne rang liste 11.07.2018. god.,
 • Objavlјivanje konačne rang liste 13.07.2018. god.,
 • Upis od 14.07. do 20.07.2018. god.

Drugi upisni rok od 27.08. do 14.09.2018. god.

 • Prijavlјivanje kandidata je od 27.08. do 14.09.2018.god.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ličnu kartu i originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije ovih dokumenata:

 • Svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 3.000 din. na žiro račun Fakulteta br. 105-10909-88.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 • originalna dokumenta - diplomu i svedočanstva svih razreda srednje škole,
 • dva obrazca ŠV-20,
 • popunjen indeks,
 • dve fotografije 4,5 x 3,5 cm,
 • dokaz o uplati prve rate školarine na žiro račun Fakulteta br. 105-10909-88.

Prijave se podnose Studentskoj službi Fakulteta – na adresu Obrenovićeva 46, D-115 ili Dušana Popovića 22a, u Nišu.

Informacije: 062/8687025, 064/9414015, 018/278000