Upisni rokovi

Prvi upisni rok traje od 26.06. do 15.07.2017. godine, i to:

1) Prijavljivanje kandidata od 26.06. do 08.07.2017. god. od 09 do 17 časova;
2) Prijemni ispit polaže se 10.07.2017. god. u 10:00 časova.
3) JEDINSTVENE RANG LISTE prvog upisnog roka objavljuju se 11.07.2017. god.;
4) KONAČNE RANG LISTE prvog upisnog roka objavljuju se 13.07.2017. god., na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta www.fpn.rs.
5) Upis primljenih kandidata vršiće se u prostorijama Fakulteta, i to 14. i 15.07.2017.god. od 09 do 17 časova.

 

Ukoliko se u prvom upisnom roku ne upiše odobreni broj studenata, Fakultet će organizovati i DRUGI UPISNI ROK. 

Drugi upisni rok traje od 01. do 16.09.2017. godine, i to:

1) Prijavljivanje kandidata od 01. do 09.09.2017. god.;
2) Prijemni ispit polaže se 11.09.2017. godine u 10:00 časova.
3) JEDINSTVENE RANG LISTE drugog upisnog roka objavljuju se 12.09.2017. god.;
4) KONAČNE RANG LISTE drugog upisnog roka objavljuju se 14.09.2017.god., na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta www.fpn.rs.
5) Upis primljenih kandidata vršiće se u prostorijama Fakulteta i to: 15. i 16.09.2017.god. od 09 do 17 časova.

Treći upisni rok traje od 04. do 20.10.2017.god.

1) Prijavljivanje kandidata od 04. do 16.10.2017. god.;
2) Prijemni ispit polaže se 17.10.2017. godine u 11:00 časova.
3) JEDINSTVENE RANG LISTE drugog upisnog roka objavljuju se 18.10.2017. god.;
4) KONAČNE RANG LISTE drugog upisnog roka objavljuju se 19.10.2017.god., na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta www.fpn.rs.
5) Upis primljenih kandidata vršiće se u prostorijama Fakulteta i to: 20.10.2017.god. od 09 do 17 časova.

Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list podnosi fotokopije sledećih dokumenata:

1) Izvod iz matične knjige rođenih,
2) Svedočanstva svih razreda završene srednje škole,
3) Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
4) Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Naknadu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara kandidati uplaćuju na žiro – račun Fakulteta: 105 – 10909 – 88 AIK banka, svrha doznake: Naknada za polaganje prijemnog ispita.

Kandidati koji STEKNU PRAVO NA UPIS u prvu godinu osnovnih studija podnose:
1) Originalna dokumenta,
2) Dva obrasca ŠV – 20,
3) Indeks,
4) Dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm ,
5) Dokaz o uplati školarine.

Napomena: Kompletna dokumentacija (ŠV-20 obrasci i indeks) se kupuje na Fakultetu.
Iznos školarine je 75.000,00 din. sa mogućnošću plaćanja u deset mesečnih rata.
Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni se ne vraćaju.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem sajta Fakulteta www.fpn.rs ili telefonom 062/8687025, 064/9414015 i 064/4129743.