PRAKSA  NA  PRVOM  MESTU

 

              Budućnost savremenog obrazovnog sistema je uslovljena razvojem kompetentnih studenata, stručnjaka i preduzetnika, koji podstiču ideje, inovacije i znanje. Sve veća automatizacija proizvodnje, nepredvidivost budućih zanimanja i tendencija u oblasti rada, kao i promenljivost potreba za uslugama i proizvodima, ukazuju na to da će oblast ljudske kreativnosti i inovativnosti biti jedan od glavnih stubova razvoja privrede.

              Aktivna saradnja sa privredom i sticanje radnog iskustva studenata u struci tokom studiranja predstavljaju temelje razvoja Fakulteta primenjenih nauka. Osluškujući probleme dosadašnjih diplomiranih studenata prilikom zapošljavanja, sagledavajući nedostatke funkcionisanja postojećeg visokoobrazovnog sistema, kao i prepoznavajući potrebe privrednog ambijenta, razvili smo ideju o visokoškolskoj ustanovi koja će svoje buduće studente osposobiti za radno okruženje.

            Postojeće stanje pokazuje da studenti nakon završenih studija imaju poteškoća prilikom zapošljavanja, zbog nedostatka radnog iskustva i praktičnih veština i sposobnosti. Studenti u toku studija usvajaju isključivo teorijska znanja, koja su u određenom stepenu zastarela i nisu dovoljno primenljiva u dinamičnom privrednom ambijentu. Prilikom traženja zaposlenja i tokom radnog angažovanja, diplomirani studenti se suočavaju sa činjenicom da znanja koja su usvajali, vreme koje su utrošili pripremajući ispite koji nisu prilagođeni sadašnjim potrebama privrede i novac koji su investirali u svoje visoko obrazovanje, ne donosi očekivane rezultate i ne garantuje radno mesto i poslovni uspeh. Ustaljeni način organizovanja visokog obrazovanja ne predstavlja adekvatnu sponu između privrednog sektora i budućih zaposlenih studenata, pa se posledice takvog neusklađenog i nedovoljno efikasnog sistema odražavaju na privredni rast naše zemlje i čitavu društvenu zajednicu.

              Kroz savremeni pristup obrazovanju, po ugledu na najrazvijenije obrazovne institucije u Evropi, Fakultet primenjenih nauka realizuje nastavni program koji je usklađen sa savremenim potrebama privrednog sektora i očekivanjima budućih studenata.

              Nastojeći da poveže teoriju sa praksom, Fakultet sprovodi akreditovane studijske programe, kojima kreira i unapređuje konkretna znanja i kompetencije studenata. Svi studijski programi imaju edukativnu, praktičnu i razvojnu dimenziju, koje se odnose na poslovne procese naših najuspešnijih pravnih lica. Na ovaj način studentima je omogućeno da aktivno učestvuju u poslovanju pravnih lica, čime razviju svoje kompetencije i primenjuju stečeno teorijsko znanje, čime stiču neophodno radno iskustvo tokom studiranja. Nakon završenih studija, studenti su osposobljeni za radno angažovanje i konkurentniji na tržištu rada.

           Ovakav način saradnje Fakulteta i privrednog sektora neposredno rezultira dvosmernu povezanost studenata Fakulteta i pravnih lica u kojima se realizuje stručna praksa. Studenti svoja znanja, praktično iskustvo i stručne kompetencije mogu unaprediti u okviru poslovnih sistema  pravnih lica, koja zajedno sa studentima i nastavnim kadrom na Fakultetu razvijaju projekte, bazirane na naučnom pristupu i unapređuju svoje poslovanje.

Plan i program izvođenja prakse

            Pravna lica u kojima se realizuje stručna praksa, odabrana su pažljivom selekcijom i svojom delatnošću, organizacijom i sprovođenjem poslovnih procesa, odgovaraju studijskim programima Fakulteta.

          Plan i program stručne prakse podrazumeva planiranu aktivnost nastavnika, studenata i pravnog lica – domaćina, koje organizuje prateća predavanja, pripremu za rad i način izvođenja stručne prakse, a sve u skladu sa odredbama definisanih prethodnim zaključenim ugovorima između Fakulteta primenjenih nauka i odabranih pravnih lica.

            Plan rada studenata, podrazumevan stručnom praksom u pravnim licima može biti opšti i poseban.

       – Opšti plan prakse sprovodi se sa ciljem upoznavanja studenata sa načinom funkcionisanja pravnog lica kroz uvodne prezentacije, obilaske poslovnih prostorija pravnih lica i prisustvovanje izvođenju procesa rada. Program se odnosi na sve studente koji su predviđeni planom i programom stručne prakse.

       – Posebnim planom prakse definisane su aktivnosti, usklađene sa tematskim potrebama nastavnog plana i održanih predavanja, sa ciljem povezivanja teorije i prakse za konkretne namene. Za ove svrhe, predmetni profesori i menadžer službe koja je domaćin posete formiraju grupe sa manjim brojem studenata, koji aktivno učestvuju u izvođenju procesa rada.

          Takvim pristupom omogućava se adekvatno uključivanje studenata, budućih stručnjaka, u  zahtevne poslovne procese koje diktiraju savremene tehnologije i tržište rada.

        Sa ciljem isticanja značaja stručne prakse studenata u struci i potrebom da potvrdimo uspešnost implementacije sistema dualnog obrazovanja, konačna ocena iz predmeta na studijskim programima Fakulteta, zavisiće od stepena savladavanja praktičnih aktivnosti od strane studenata i stečenog teorijskog znanja, pri čemu je polaganje iz praktičnog dela ispita, preduslov za polaganje celog ispita.