Шема наставног плана – Примењена екологија

ШП Назив предмета С Тип Статус
предмета
Часови активне
наставе
Остали
часови
ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. ПЕ-01 Примењена математика 1 АО О 2 3 0 9
2. ПЕ-02 Општа и неорганска хемија 1 ТМ О 2 3 0 9
3. ПЕ-03 Менаџмент 1 АО О 2 3 0 8
4. ПЕ-04 Основи екологије 1 СА О 2 3 0 9
5. ПЕ-05 Биологија 2 ТМ О 2 3 0 9
6. ПЕ-06 Органска хемија 2 ТМ О 2 3 0 9
7. ПЕ-07 Енглески језик 1 2 АО О 1 3 0 4
8. ПЕ-08 Стручна пракса 1 2 СА О 0 0 0 6 3
Укупно часова активне наставе = 40 60
ДРУГА ГОДИНА
9. ПЕ-09 Аналитичка хемија 3 ТМ О 2 2 0 7
10. ПЕ-10 Пословна информатика 3 АО О 2 2 0 7
11. ПЕ-11 Биохемија 3 ТМ О 2 2 0 8
12. ПЕ-12 Микробиологија 3 ТМ О 2 2 0 7
13. ПЕ-13 Екологија животиња 4 НС О 2 2 0 8
14. ПЕ-14 Енглески језик 2 4 АО О 1 3 0 4
15. ПЕ-15 Стручна пракса 2 4 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 1
16.
17.
ПЕ-30 Управљање заштитом животне
средине
4 НС ИЗБ – 1 2 3 0 8
ПЕ-31 Хемија животне средине 4 СА ИЗБ – 1 2 3 0 8
ПЕ-32 Екотоксикологија 4 НС ИЗБ – 1 2 3 0 8
Укупно часова активне наставе = 40 60
ТРЕЋА ГОДИНА
18. ПЕ-16 Аерозагађење и заштита ваздуха 5 НС О 2 2 0 7
19. ПЕ-17 Заштита земљишта 5 НС О 2 2 0 7
20. ПЕ-18 Екологија и заштита вода 5 НС О 2 2 0 7
21. ПЕ-19 Екологија биљака 5 НС О 2 2 0 8
22. ПЕ-20 Еколошко моделовање 6 СА О 2 2 0 8
23. ПЕ-21 Енглески језик 3 6 АО О 1 3 0 4
24. ПЕ-22 Стручна пракса 3 6 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 2
25.
26.
ПЕ-33 Екологија хране 6 НС ИЗБ – 2 2 3 0 8
ПЕ-34 Одрживи развој и екологија 6 НС ИЗБ – 2 2 3 0 8
ПЕ-35 Планирање заштите животне
средине
6 НС ИЗБ – 2 2 3 0 8
Укупно часова активне наставе = 40 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
27. ПЕ-23 Мониторинг стања животне
средине
7 СА О 2 3 0 7
28. ПЕ-24 Управљање отпадом 7 НС О 2 3 0 7
29. ПЕ-25 Отпадне воде 7 НС О 2 3 0 7
30. ПЕ-26 Управљање ризиком по животну
околину
8 СА О 2 3 0 6
31. ПЕ-27 Енглески језик 4 8 АО О 1 3 0 4
32. ПЕ-28 Стручна пракса 4 8 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 3
33.
34.
ПЕ-36 Еколошке законске регулативе 8 СА ИЗБ – 3 2 3 0 8
ПЕ-37 Рециклажа 8 СА ИЗБ – 3 2 3 0 8
ПЕ-38 Извори и заштита од зрачења 8 СА ИЗБ – 3 2 3 0 8
35. ПЕ-29 Завршни рад 8 СА О 10
Укупно часова активне наставе = 40 60
Укупно ЕСПБ бодова 240
НАПОМЕНА:
Предмети изборног блока 1 – од три изборна предмета у 4. семестру студент бира два
Предмети изборног блока 2 – од три изборна предмета у 6. семестру студент бира два
Предмети изборног блока 3 – од три изборна предмета у 8. семестру студент бира два