Шема наставног плана – Нови извори енергије

ШП Назив предмета С Тип Статус
предмета
Часови активне
наставе
Остали
часови
ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА
1. НИЕ-01 Примењена математика 1 АО О 2 3 0 9
2. НИЕ-02 Пословна информатика 1 АО О 2 3 0 9
3. НИЕ-03 Менаџмент 1 АО О 2 3 0 8
4. НИЕ-04 Електротехника и електроника 1 ТМ О 2 3 0 9
5. НИЕ-05 Механика 2 ТМ О 2 3 0 9
6. НИЕ-06 Материјали 2 ТМ О 2 3 0 9
7. НИЕ-07 Енглески језик 1 2 АО О 1 3 0 4
8. НИЕ-08 Стручна пракса 1 2 СА О 0 0 0 6 3
Укупно часова активне наставе = 40 60
ДРУГА ГОДИНА
9. НИЕ-09 Машински елементи 3 ТМ О 2 2 0 7
10. НИЕ-10 Хидраулика и пнеуматика 3 ТМ О 2 2 0 7
11. НИЕ-11 Термодинамика 3 ТМ О 2 2 0 8
12. НИЕ-12 Хидроенергетска постројења 3 НС О 2 2 0 7
13. НИЕ-13 Топлотна постројења 4 НС О 2 2 0 8
14. НИЕ-14 Енглески језик 2 4 АО О 1 3 0 4
15. НИЕ-15 Стручна пракса 2 4 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 1
16.
17.
НИЕ-30 Биоенергетска горива 4 СА ИЗБ – 1 2 3 0 8
НИЕ-31 Екологија и заштита животне
средине
4 СА ИЗБ – 1 2 3 0 8
НИЕ-32 Микроклима и радна околина 4 НС ИЗБ – 1 2 3 0 8
Укупно часова активне наставе = 40 60
ТРЕЋА ГОДИНА
18. НИЕ-16 Обновљиви извори енергије 5 НС О 2 2 0 8
19. НИЕ-17 Соларна енергија 5 СА О 2 2 0 7
20. НИЕ-18 Енергија ветра 5 СА О 2 2 0 7
21. НИЕ-19 Хидроенергија 5 СА О 2 2 0 8
22. НИЕ-20 Геотермална енергија 6 СА О 2 2 0 7
23. НИЕ-21 Енглески језик 3 6 АО О 1 3 0 4
24. НИЕ-22 Стручна пракса 3 6 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 2
25.
26.
НИЕ-33 Савремене енергетске
технологије
6 СА ИЗБ – 2 2 3 0 8
НИЕ-34 Соларне и хибридне електране 6 НС ИЗБ – 2 2 3 0 8
НИЕ-35 Хидрауличне машине 6 НС ИЗБ – 2 2 3 0 8
Укупно часова активне наставе = 40 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА
27. НИЕ-23 Мале хидроелектране 7 НС О 2 3 0 7
28. НИЕ-24 Пројектовање енергетских
постројења
7 НС О 2 3 0 7
29. НИЕ-25 Ветроелектране 7 НС О 2 3 0 7
30. НИЕ-26 Термоенергетска постројења 7 НС О 2 3 0 6
31. НИЕ-27 Енглески језик 4 8 АО О 1 3 0 4
32. НИЕ-28 Стручна пракса 4 8 СА О 0 0 0 6 3
ПРЕДМЕТИ ИЗБОРНОГ БЛОКА 3
33.
34.
НИЕ-36 Инструменти и технике мерења 8 СА ИЗБ – 3 2 3 0 8
НИЕ-37 Хидромашинска опрема 8 НС ИЗБ – 3 2 3 0 8
НИЕ-38 Енергетска ефикасност 8 СА ИЗБ – 3 2 3 0 8
35. НИЕ-29 Завршни рад 8 СА О 10
Укупно часова активне наставе = 40 60
Укупно ЕСПБ бодова 240
НАПОМЕНА:
Предмети изборног блока 1 – од три изборна предмета у 4. семестру студент бира два
Предмети изборног блока 2 – од три изборна предмета у 6. семестру студент бира два
Предмети изборног блока 3 – од три изборна предмета у 8. семестру студент бира два