ОАС САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ

Академски назив: Дипломирани инжењер технологије 

Дужина трајања студија: 8 семестара - 4 године

Обим студија: 240 ЕСПБ

Циљеви студијског програма:

Циљ студијског програма Савремене технологије хране је оспособљавање студената за пројектовање и реализацију техничких процеса технологије прераде воћа и поврћа, организовање транспорта робе, чување хране, контролу израде производа од воћа и поврћа и др.

Исоди процеса учења:

Исход процеса учења је стечено знање које студенту обезбеђује стручност и компетенције за рад у: привредним организацијама, које се баве производњом и прерадом биљних и анималних производа, саветодавним стручним службама, у институтима који се баве испитивањем и контролом намирница биљног и анималног порекла.

Услови уписа студијског програма:

Услови за упис студијског програма су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит.

Пријемни испит:

Пријемни испит се полаже из једног од следећих предмета: математика, физика, биологија, хемија, микробиологија, биохемија и екологија и заштита животне средине. Кандидат се опредељује за један од понуђених предмета, приликом пријаве за полагање пријемног испита. Пријемни испит се вреднује са максимално 60 бодова и сматра се положеним ако је кандидат освојио минимално 31 бод.