ОАС ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИЧКА ЕКОНОМИЈА

Академски назив: Дипломирани пословни информатичар

Дужина трајања студија: 8 семестара - 4 године

Обим студија: 240 ЕСПБ

Циљеви студијског програма:

Циљ студијског програма Пословна информатичка економија је образовање и оспособљавање студената за брзо укључивање у непосредан рад везан за области економије и информатике. Студент треба да стекне основна знања из области економије и информационих технологија, са циљем овладавања техникама и поступцима за примену стечених знања у пракси.

Исход процеса учења:

Исход процеса студирања је формирање стручњака са неопходним стручним образовањем који поседује проширена знања у односу на знање стечено у средњој школи, у области економије и информационих технологија.
Стечено знање након завршених основних академских студија, студентима обезбеђује стручност за рад у економији и информатици.

Услови за упис студијског програма:

Услови за упис студијског програма су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит.

Пријемни испит:

Пријемни испит се полаже из једног од следећих предмета: математика, информатика, основи економије, пословна економија, монетарна економија, маркетинг и банкарско пословање. Кандидат се опредељује за један од понуђених предмета, приликом пријаве за полагање пријемног испита. Пријемни испит се вреднује са максимално 60 бодова и сматра се положеним ако је кандидат освојио минимално 31 бод.