МАС ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИЧКА ЕКОНОМИЈА

Академски назив: Мастер економиста за пословну информатику

Дужина трајања студија: 2 семестра - 1 година

Обим студија: 60 ЕСПБ

Циљеви студијског програма:

Циљ студијског програма мастер академских студија Пословна информатичка економија је образовање и оспособљавање мастер економиста за пословну информатику кроз стицање савремених теоријских и пратично примењивих знања, компетнција, способности и вештина за професионално и одговорно обављање делатности у области економије и информатике, такође се велика пажња посвећује и брзом укључивању у непосредан рад везан за области економије и информатике. Студент треба да стекне напредна знања из области економије и информационих технологија, са циљем овладавања техникама и поступцима за примену стечених знања у пракси.

Исход процеса учења:

Исход процеса студирања је стечено знање и образовање високостручних кадрова, мастер економиста, за обављање економских послова базираних на примени информатике и рачунарства, као и за рад у предузећима која се баве науком, технологијом и развојем привреде, образовним институцијама, индустрији, и другим организацијама и институцијама.

Услови за упис студијског програма:

Услови за упис студијског програма су завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова.