ОАС ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

Академски назив: Дипломирани инжењер саобраћаја

Дужина трајања студија: 8 семестара - 4 године

Обим студија: 240 ЕСПБ

Циљеви студијског програма:

Циљ студијског програма Друмски саобраћај је образовање и оспособљавање студената за брзо укључивање у непосредан рад везан за област саобраћајног инжењерства. Такође, оспособљавање студената за пројектовање и реализацију техничких процеса транспортне делатности, организовање транспортне делатности, контролу превоза људства и робе и др.

Студент стиче основна знања из области саобраћајног инжењерства, са циљем овладавања техникама и поступцима за примену стечених знања у пракси.

Исход процеса учења:

Стечено знање након завршених основних академских студија, студентима обезбеђује стручност за рад у аутотранспортним предузећима и другим организацијама које се баве проблематиком транспорта робе и превозом људи, експлоатацијом возила, одржавањем возила, контролом техничке исправности возила и организовањем транспортне делатности.

Услови за упис студијског програма:

Услови за упис студијског програма су завршена четворогодишња средња школа и положен пријемни испит.

Пријемни испит:

Пријемни испит се полаже из једног од следећих предмета: математика, физика, електротехника, машински елементи, материјали, механика и термодинамика. Кандидат се опредељује за један од понуђених предмета, приликом пријаве за полагање пријемног испита. Пријемни испит се вреднује са максимално 60 бодова и сматра се положеним ако је кандидат освојио минимално 31 бод.