МАС ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

Академски назив: Мастер инжењер саобраћаја

Дужина трајања студија: 2 семестра - 1 година

Обим студија: 60 ЕСПБ

Циљеви студијског програма:

Циљ студијског програма Друмски саобраћај је образовање и оспособљавање мастер инжењера саобраћаја, кроз стицање савремених тероијских и практично примењивих знања, компетенција, способности и вештина за професионално и одговорно обављање делатности у области друмског саобраћаја.

Студент стиче напредна знања из области саобраћајног инжењерства, са циљем овладавања техникама и поступцима за примену стечених знања у пракси.

Исход процеса учења:

Исход процеса учења је стечено знање и образовање високостручних кадрова, мастер инжењера саобраћаја у области друмског саобраћаја, академски и професионално компетентних за рад у саобраћају (превоз путника и робе), за рад у области друмског саобраћаја који укључује сопствени превоз, санитетски превоз и слично, за раду предузећима која се баве услугама промета и путника или терета, терминалима, у органима управе и другим државним органима, образовним институцијама, индустрији, као и у другим организацијама и институцијама.

Услови за упис студијског програма:

Услови за упис студијског програма су завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова.